पाठ्यक्रम खोज्नुहोस्

मा खोज्नुहोस्
Features
पाठ्यक्रम स्तर
संकाय
कार्यक्रम
गन्तव्य
राज्य
सहर
क्याम्पस विकल्पहरू
अन्य सुविधाहरू
शिक्षण शुल्क
म खोज्न चाहन्छु
पाठ्यक्रम अवधि
1 को 20 (414 पाठ्यक्रम)
पाठ्यक्रम अवधि:
७८ हप्ता (१.वर्ष)
Course Cricos Code:
097800K


OSHC 500 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
७८ हप्ता (१.वर्ष)
Course Cricos Code:
110443B


OSHC 500 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
५२ हप्ता (१ वर्ष)
Course Cricos Code:
112869D


OSHC 500 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
104 हप्ता (2 वर्ष)
Course Cricos Code:
105345B


OSHC 500485 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
५२ हप्ता (१ वर्ष)
Course Cricos Code:
105533J


OSHC 500 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
५२ हप्ता (१ वर्ष)
Course Cricos Code:
106296J


OSHC 500 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
104 हप्ता (2 वर्ष)
Course Cricos Code:
104909A


OSHC 500485 
VET 
पाठ्यक्रम अवधि:
104 हप्ता (2 वर्ष)
Course Cricos Code:
105040H


OSHC 500485 
VET 
1 को 20 (414 पाठ्यक्रम)

Quick Contact


Interested in visiting,studying,working or living in Australia?

Enter your details and we'll call you back. When it suits you.


- कृपया अंग्रेजीमा जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्
यदि तपाइँको उमेर 18 वर्ष भन्दा कम छ भने, यो फारम तपाइँको आमाबाबुले भर्नु अनिवार्य छ।
+ Attach Your Resume (optional)