ஆஸ்திரேலிய பாலே பள்ளி

ஆஸ்திரேலிய பாலே பள்ளி

(CRICOS 00253A)

படிப்புகள்

பாடநெறி காலம்
1 செய்ய 3 (3 courses)
பாடநெறி காலம்:
46 வாரங்கள்
Course Cricos Code:
110135C


OSHC 500 
VET 
பாடநெறி காலம்:
104 வாரங்கள் (2 ஆண்டுகள்)
Course Cricos Code:
110134D


OSHC 500485 
VET 
பாடநெறி காலம்:
46 வாரங்கள்
Course Cricos Code:
108466B


OSHC 500 
VET 
1 செய்ய 3 (3 courses)