पाठ्यक्रम खोज्नुहोस्

मा खोज्नुहोस्
Features
पाठ्यक्रम स्तर
संकाय
कार्यक्रम
गन्तव्य
राज्य
सहर
क्याम्पस विकल्पहरू
अन्य सुविधाहरू
शिक्षण शुल्क
म खोज्न चाहन्छु
पाठ्यक्रम अवधि
1 को 20 (868 पाठ्यक्रम)
स्थान:
पाठ्यक्रम अवधि:
228 हप्ता
Course Cricos Code:
049802F

OSHC 500 
स्थान:
पाठ्यक्रम अवधि:
१५२ हप्ता
Course Cricos Code:
028842E

OSHC 500 
स्थान:
पाठ्यक्रम अवधि:
२०८ हप्ता (४ वर्ष)
Course Cricos Code:
085111A

OSHC 500 
1 को 20 (868 पाठ्यक्रम)

Quick Contact


Interested in visiting,studying,working or living in Australia?

Enter your details and we'll call you back. When it suits you.


- कृपया अंग्रेजीमा जानकारी प्रविष्ट गर्नुहोस्
यदि तपाइँको उमेर 18 वर्ष भन्दा कम छ भने, यो फारम तपाइँको आमाबाबुले भर्नु अनिवार्य छ।
+ Attach Your Resume (optional)